Offline
Offline

IDA on Tallinnas & Helsingis asuv online-raadio.

Koostööpakkumised, saate ideed ning muud ettepanekud ja mõtted on oodatud: hello@idaidaida.net

Toeta IDA Radiot

MTÜ IDA
Telliskivi 60
Tallinn 10412
LHV Pank
EE747700771002953743

IDA VÄÄRTUSED JA PÕHIMÕTTED

IDA väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. Oma tegevusega anname panuse turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab meie väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

IDA tegevuste eetilised põhimõtted:

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

  1. IDAl on selge ja arusaadav missioon. IDA järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
  2. IDA väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. IDA kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
  3. IDA kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab demokraatliku juhtimise, hoiab juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
  4. IDA peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
  5. IDA püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
  6. IDA, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
7. IDA ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. IDA, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. IDA ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Vabaühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus
12. IDA annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. IDA peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. IDA avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon IDA missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
16. IDA suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. IDA on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. IDA on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. IDA ja siin tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab IDA tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. IDA peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. IDA austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus
22. IDA tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. IDA ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.